سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 
دروس ارائه شده در نیمسال : ( 1 - 1399 )
    جستجوی درس ها : تعداد درس های نیمسال : 1399 :  4654 مورد
نیمسال : نام درس :    
دانشکده :

نمایش 1 تا 50 از 4654 مورد
  1                  
ردیف سالترم کد درس نام درس نوع درسمقطع تحصیلیتعداد واحد دانشکده گروه آموزشی مرتبط مدرس/ها
1 1399 1 111186 مکانیک کوانتومی پیشرفته تخصصی ارشد علوم پایه فیزیک 1
سعید باطبی
2 1399 1 111404 موضوعات ویژه2 تخصصی دکتری 3 علوم پایه فیزیک 1
سعید باطبی
3 1399 1 111405 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
سهیل خوشبین فر
4 1399 1 111405 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
عباس قاسمی زاد
5 1399 1 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
حسین پناهی
6 1399 1 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
سعید مهدوی فر
7 1399 1 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
میثم باقری
8 1399 1 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
حمید رحیم پور سلیمانی
9 1399 1 111409 چشمه های مولد یون تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
علیرضا صدرممتاز
10 1399 1 195006 روش های تحقیق در روانشناسی(مجازی) تخصصی ارشد 3 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
عباس ابوالقاسمي
11 1399 1 195007 روانشناسی یادگیری و تفکر(مجازی) تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
ایرج شاکری نیا
12 1399 1 195009 روانشناسی رشد پیشرفته(مجازی) تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
عذرا زبردست
13 1399 1 195012 مباحث جدید در آسیب شناسی روانی(مجازی) تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
سید موسی کافی
14 1399 1 1010901 آنالیزحقیقی تخصصی ارشد علوم ریاضی ریاضی کاربردی 1
عباس سهله
15 1399 1 1619204 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام تخصصی کارشناسی 3 ادبیات و علوم انسانی مدیریت 1
رمضانعلی مباشرامینی
16 1399 1 1710611 روش پژوهش پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی تخصصی دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حمید محبی
17 1399 1 1710612 روش آماری پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی تخصصی دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
جواد مهربانی
18 1399 1 1710613 سازگاری های سلولی و مولکولی با فعالیت ورزشی تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
ارسلان دمیرچی
19 1399 1 1710614 بیوشیمی ورزشی پیشرفته تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حمید اراضی
20 1399 1 1710614 بیوشیمی ورزشی پیشرفته تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حمید اراضی
21 1399 1 1710628 آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
سعیدی پیام
22 1399 1 1710628 آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
سعیدی پیام
23 1399 1 1710633 فیزیولوژی ورزش کاربردی تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
بهمن میرزایی
24 1399 1 1710633 فیزیولوژی ورزش کاربردی تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
بهمن میرزایی
25 1399 1 1710636 مطالعه هدایت شده تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
ارسلان دمیرچی
26 1399 1 1710636 مطالعه هدایت شده تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حمید محبی
27 1399 1 1710636 مطالعه هدایت شده تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
سعیدی پیام
28 1399 1 1710636 مطالعه هدایت شده تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حمید اراضی
29 1399 1 1710636 مطالعه هدایت شده تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
جواد مهربانی
30 1399 1 1710636 مطالعه هدایت شده تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
بهمن میرزایی
31 1399 1 1710636 مطالعه هدایت شده تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
فرهاد رحمانی نیا
32 1399 1 1710701 مدیریت پیشرفته در ورزش تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
رحیم رمضانی نژاد
33 1399 1 1710702 روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
مهرعلی همتی نژاد
مجتبی نقوی
34 1399 1 1710703 مدیریت بازاریابی در صنعت ورزش تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
نوشین بنار
35 1399 1 1710704 مدیریت اوقات فراعت و ورزش تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
محمد مهدی رحمتی
رحیم رمضانی نژاد
36 1399 1 1710705 مدیریت رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
مهرعلی همتی نژاد
37 1399 1 1710801 روش های پژوهشی پیشرفته در علوم ورزشی تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
حسن دانشمندی
پریسا صداقتی
38 1399 1 1710802 کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی - عضلانی پیشرفته تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
علی اصغر نورسته
39 1399 1 1710803 حرکت شناسی کاربردی پیشرفته تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
علی شمسی ماجلان
40 1399 1 1710805 تجویز تمرین در افراد با نیازهای ویژه تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حسن دانشمندی
41 1399 1 1710805 تجویز تمرین در افراد با نیازهای ویژه تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حسن دانشمندی
42 1399 1 1710806 حرکات اصلاحی پیشرفته اندام تحتانی تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حسن دانشمندی
43 1399 1 1710806 حرکات اصلاحی پیشرفته اندام تحتانی تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حسن دانشمندی
44 1399 1 1931021 حقوق اسلامی تطبیقی تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی حقوق 1
محمدرضا داداشی نیاکی
45 1399 1 1931027 متون حقوقی به زبان خارجی 2 تخصصی ارشد 1 پردیس دانشگاهی حقوق 1
مجتبی جانی پور
46 1399 1 1939901 سمینار سمینار ارشد 2 پردیس دانشگاهی زیست شناسی 1
فرزام عجمیان
47 1399 1 1939901 سمینار سمینار ارشد 2 پردیس دانشگاهی زیست شناسی 1
سهیلا طالش ساسانی
48 1399 1 1939901 سمینار سمینار ارشد 2 پردیس دانشگاهی زیست شناسی 1
زیور صالحی
49 1399 1 10101101 ریاضیات عمومی 1 تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض 1
داوود احمدی دستجردی
50 1399 1 10101101 ریاضیات عمومی 1 تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض 1
داوود احمدی دستجردی