سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 
دروس ارائه شده در نیمسال : ( 3 - 1399 )
    جستجوی درس ها : تعداد درس های نیمسال : 1399 :  708 مورد
نیمسال : نام درس :    
دانشکده :

نمایش 1 تا 50 از 708 مورد
  1                  
ردیف سالترم کد درس نام درس نوع درسمقطع تحصیلیتعداد واحد دانشکده گروه آموزشی مرتبط
1 1399 3 10101102 رياضيات عمومي 2(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
2 1399 3 10101103 رياضيات عمومي 3 تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
3 1399 3 10101103 رياضيات عمومي 3(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
4 1399 3 10101104 معادلات ديفرانسيل(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
5 1399 3 10101105 مباني کامپيوتر و برنامه سازي(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
6 1399 3 10101105 مباني کامپيوتر و برنامه سازي(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
7 1399 3 10101106 فيزيک عمومي 1(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
8 1399 3 10101106 فيزيک عمومي 1(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
9 1399 3 10101110 مباني آناليز رياضي دانشجويان علوم كامپيوتر وردي98 و ماقبل مجاز به اخذ اين درس مي باشند.(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
10 1399 3 10101131 آزمايشگاه فيزيک عمومي 1(مجازي) عملی - تخصصی کارشناسی 1 علوم ریاضی ریاضی محض
11 1399 3 10101131 آزمايشگاه فيزيک عمومي 1(مجازي) عملی - تخصصی کارشناسی 1 علوم ریاضی ریاضی محض
12 1399 3 10101131 آزمايشگاه فيزيک عمومي 1(مجازي) عملی - تخصصی کارشناسی 1 علوم ریاضی ریاضی محض
13 1399 3 10101131 آزمايشگاه فيزيک عمومي 1(مجازي) عملی - تخصصی کارشناسی 1 علوم ریاضی ریاضی محض
14 1399 3 10101131 آزمايشگاه فيزيک عمومي 1(مجازي) عملی - تخصصی کارشناسی 1 علوم ریاضی ریاضی محض
15 1399 3 10101302 مباني ترکيبيات(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
16 1399 3 10101303 مباني جبر تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
17 1399 3 10101305 بهينه سازي خطي تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
18 1399 3 10101307 معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
19 1399 3 10101307 معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
20 1399 3 10101308 نظريه معادلات ديفرانسيل عادي تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
21 1399 3 10101308 نظريه معادلات ديفرانسيل عادي تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
22 1399 3 10101318 آناليز عددي تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
23 1399 3 10101318 آناليز عددي تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
24 1399 3 10101320 ترکيبيات و کاربردها تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
25 1399 3 10101322 نرم افزارهاي رياضي تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
26 1399 3 10101330 حل عددي معادلات ديفرانسيل تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
27 1399 3 10101330 حل عددي معادلات ديفرانسيل تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
28 1399 3 10101330 حل عددي معادلات ديفرانسيل تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
29 1399 3 10101331 توابع مختلط تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
30 1399 3 10101354 آناليز رياضي 2 تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
31 1399 3 10101380 کنترل پروژه تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
32 1399 3 10101411 نظريه محاسبه تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
33 1399 3 10101498 زبان تخصصي تخصصی کارشناسی 2 علوم ریاضی علوم کامپیوتر
34 1399 3 10101510 احتمال 1(مجازي) تخصصی کارشناسی 4 علوم ریاضی آمار
35 1399 3 10101512 روش هاي آماري(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی آمار
36 1399 3 10101513 آمار رياضي 1(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی آمار
37 1399 3 10101522 طرح آزمايش هاي 1(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی آمار
38 1399 3 10101526 روش هاي چند متغيره پيوسته 2 نامشخص 3
39 1399 3 10101532 روش تحقيق و مشاوره آماري تخصصی کارشناسی 2 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
40 1399 3 10101568 مباني اقتصاد(مجازي) تخصصی کارشناسی 2 علوم ریاضی ریاضی کاربردی
41 1399 3 10102402 مباني ترکيبيات تخصصی کارشناسی 3 علوم ریاضی ریاضی محض
42 1399 3 11111068 بلورشناسي تخصصی کارشناسی 3 علوم پایه فیزیک
43 1399 3 11111090 رياضي عمومي 1(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم پایه فیزیک
44 1399 3 11111091 فيزيک پايه 1(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم پایه فیزیک
45 1399 3 11111091 فيزيک پايه 1(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم پایه فیزیک
46 1399 3 11111094 تکنيک خلأ تخصصی کارشناسی 3 علوم پایه فیزیک
47 1399 3 11111094 تکنيک خلأ تخصصی کارشناسی 3 علوم پایه فیزیک
48 1399 3 11111096 رياضي عمومي 2(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم پایه فیزیک
49 1399 3 11111098 معادلات ديفرانسيل(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم پایه فیزیک
50 1399 3 11111098 معادلات ديفرانسيل(مجازي) تخصصی کارشناسی 3 علوم پایه فیزیک